Vzájemná práva a povinnosti mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup zboží a elektronických produktů(dále též i jen jako „digitální obsah“ nebo „ebook“)prostřednictvím internetového obchodu eshop.jahodova.eu. Provozovatelkou internetového obchodu eshop.jahodova.eu (dále jen prodávající) je Renáta Jahodová, náměstí Slezského odboje 2288/4, 746 01 Opava – Předměstí. IČO 68175124, tel. 732 901 303, mail: renata@jahodova.eu. Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Opavy.

2. OBCHODNÍ PODMÍNKY A KUPNÍ SMLOUVA

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kupující zasláním objednávky Kupní smlouva, tj. obchodní podmínky včetně objednávky a jejího přijetí, potvrzuje, že souhlasí s všeobecnými obchodními podmínkami, s možnostmi platby, s dodacími podmínkami, s reklamačním řádem, seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů, dovršil věku 18-ti let.

Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou, ve které má poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce chyba, neprodleně nás kontaktujte.

V případě nestandardní objednávky si vyhrazujeme právo požádat kupujícího o autorizaci (potvrzení) objednávky telefonicky nebo e-mailem. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, budeme považovat objednávku za neplatnou.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Smlouva se sjednává na dobu určitou. Platnost a účinnost smlouvy zaniká splněním jejího účelu, jímž je vydání předmětu smlouvy po splnění podmínek smlouvy a zaplacení kupní ceny. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky, na e-shopu jsou ceny uvedeny včetně DPH. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má kupující právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy. V takovém případě je kupující oprávněn se obrátit na Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Podle zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

3. OBJEDNÁVKA A CENY

Katalog internetového obchodu eshop.jahodova.eu obsahuje veškeré informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných i podstatných náležitostí kupní smlouvy, tak jak je vymezuje občanský zákoník. Obsahuje vždy název, popis a cenu zboží s DPH.   Všechny ceny uvedené na webové stránce jsou smluvní a jsou uvedeny včetně DPH. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží může kupující provést následujícími způsoby:

Dobírkou - v místě určeném kupujícím v objednávce

Hotově - při převzetí zboží osobně na adrese Přírodní cesta ke zdraví, Renáta Jahodová, náměstí Slezského odboje 2288/4, Opava – Předměstí

Bankovním převodem - (platba předem) - kupující bude kontaktován a informován o stavu objednávky, bude mu zaslán vystavený doklad, podle kterého poté provede platbu na účet provozovatele internetového obchodu č.ú. 9932799001/5500. Jako variabilní symbol uvede číslo vystaveného dokladu. Po připsání částky na účet bude zboží neprodleně odesláno zákazníkovi na fakturační nebo doručovací adresu uvedenou v objednávce.

Bezhotovostně bankovním převodem dle údajů uvedených na daňovém dokladu – faktuře. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná dle údajů obsažených na daňovém dokladu - faktuře. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy nebo požádá-li o to kupující, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu před, příp. po uhrazení kupní ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, kdy kupující s tímto postupem zaslání objednávky výslovně souhlasí. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující dnem převzetí zboží od prodávajícího anebo dnem úplného zaplacení kupní ceny zboží v souladu s kupní smlouvou (podle toho, co nastane později).

4. UŽIVATELSKÝ ÚČET

Do svého uživatelského rozhraní vstupuje kupující na základě provedené registrace. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet"). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně VOP). Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

5. ZBOŽÍ UPRAVENÉ NA MÍRU ZÁKAZNÍKA

Pokud jde o speciální zboží upravené na míru podle přání kupujícího, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky nebo e-mailem kupní cenu zboží a termín jeho dodání.Prodávající je povinen předem kupujícího seznámit se skutečností, že jde o speciální zboží na dodávku upravené dle přání kupujícího. K uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem plnění je takovéto zboží, dojde teprve v okamžiku dodatečného souhlasu kupujícího vyplněním příslušného dotazníku.

6. OBJEDNÁNÍ ZPŮSOB DODÁNÍ ELEKTRONICKÉHO PRODUKTU

Pro objednání elektronických produktů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář. Bude kupujícímu zaslán po uhrazení kupní ceny na jím sdělenou elektronickou adresu jako příloha mailové zprávy. Nahrávky, budou dodány ve formě souboru mp3, který si stáhne do svého zařízení (pc, flash, mobil apod.) a zde je spustí k přímému poslechu pomocí jeho softwaru.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující může od smlouvy odstoupit, pokud si to smluvní strany ujednají nebo stanoví-li tak zákon.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

c) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal

e) na dodávku novin, periodik a časopisů

f) jestliže bylo zboží odebráno přímo na provozovně prodávajícího

V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby kupujícího) na doručovací adresu prodávajícího Renáta Jahodová, náměstí Slezského odboje 2288/4, 746 01,Opava. Ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno, narušena jeho sterilita, jedná-li se o takové zboží, nebo bylo zboží spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Prodávající nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo na náklady prodávajícího.

Ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu plnění poskytnuté kupujícím bez zbytečného odkladu od skončení lhůty k přezkoumání zboží, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na snížení hodnoty zboží. Nárok na snížení hodnoty zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bezhotovostně na účet určený kupujícím, a to bez zbytečného odkladu poté, co kupující takový účet určí, přičemž neurčí-li kupující takový účet, na účet, ze kterého byla kupní cena prodávajícímu poukázána (byla-li uhrazena bezhotovostním převodem). Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. V případě, že kupující prodávajícímu spolu se zbožím poskytnutý dárek řádně nevrátí, je prodávající oprávněn jednostranně započíst hodnotu dárku proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8. DODANÍ ZBOŽÍ

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží. Zásilky odesíláme prostřednictvím České pošty a služby Zásilkovna.cz.

Zboží je vždy zabaleno tak, aby nedošlo k poškození zboží.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a jakékoli závady neprodleně oznámit přepravci. Podpisem přepravního listu, nebo jiného dokladu o převzetí kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

Ke každé dodávce bude přiložen doklad o koupi. 

Termín dodání zboží je závislý na druhu objednaného zboží. Většinou se pohybuje v rozmezí 2 - 5 kalendářních dnů. V případě méně běžného zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty – obvykle do 14 dnů. Prodávající se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na co nejkratší možnou dobu. O zpoždění dodávky nebo vyprodání zboží, Vás budeme včas informovat.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Případné reklamace vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží.V případě, že se na zboží vyskytne závada, má kupující právo uplatnit reklamaci. Ihned po zjištění závady informuje prodávajícího o závadě písemně nebo e-mailem. Oznámení o závadě musí obsahovat jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla. Obratem po obdržení oznámení o závadě prodávající informuje kupujícího o následném postupu řešení reklamace a především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit ( buď na adresu provozovny prodávajícího nebo do autorizovaného servisu). Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené neodborným používáním výrobku, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací, nebo používáním výrobku s rozporem s návodem k použití. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu nebo servisnímu středisku, je zákazník povinen zboží zabalit do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů. Vyjímka je tvořena pouze v případě, kdy je zboží zasláno výrobci na posouzení. V takovém případě bude kupující informován a po vzájemné dohodě může být tato lhůta prodloužena. Je–li reklamace oprávněná, prodávající ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci vyzve kupujícího, aby si opravené nebo vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle kupujícímu na jeho náklady poštou na adresu určenou kupujícím.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu eshop.jahodova.eu, kupující dobrovolně dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a prodávající se zavazuje, že je neposkytne třetím stranám (kromě společnosti zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží jako nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení objednávky). Kupující má právo kdykoliv tento souhlas písemně odvolat.

11. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího eshop.jahodova.eu v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.